Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan My-Wine-Online. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van My-Wine-Online te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
 2. Aanbiedingen en prijzen
  Aanbiedingen door en prijzen van My-Wine-Online zijn vrijblijvend. My-Wine-Online accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. My-Wine-Online behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief OB en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Bestellingen
  Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. My-Wine-Online behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
 4. Bezorg- en administratiekosten
  My-Wine-Online bezorgt de bestellingen in heel Curacao. De bezorgkosten bedragen 10 NAF per bezorg adres. De bestelling wordt tussen 9.00 en 13.00 uur bezorgd, zie ook punt 5.
 5. Leveringen
  My-Wine-Online zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door My-Wine-Online ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen enigszins afwijken van de voorbeelden in de webshop, hiervoor kan My-Wine-Online niet verantwoordelijk worden gesteld.
 6. Betaling
  De klant voldoet bij My-Wine-Online aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, online of aan de bezorger. In het geval dat My-Wine-Online een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van My-Wine-Online. Wordt de bestelling via de webshop geplaatst bestaat de mogelijkheid tot online betalen.
 7. Overdracht van risico en eigendom
  Het risico van het geleverde gaat van My-Wine-Online over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 6, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
 8. Klantgegevens
  Indien de klant aan My-Wine-Online opgave doet van een adres is My-Wine-Online gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan My-Wine-Online.
 9. Aansprakelijkheid
  My-Wine-Online is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van My-Wine-Online is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van My-Wine-Online komen. My-Wine-Online draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt My-Wine-Online eveneens geen verantwoordelijkheid. My-Wine-Online is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en My-Wine-Online, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van My-Wine-Online. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door My-Wine-Online uitgesloten.
 10. Diversen
  De klant van My-Wine-Online dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door My-Wine-Online geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. My-Wine-Online garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft My-Wine-Online het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat My-Wine-Online gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan My-Wine-Online kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 11. Rechten
  Alle contacten en transacties met My-Wine-Online geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van My-Wine-Online. Niets uit uitgaven of publicaties van My-Wine-Online mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van My-Wine-Online.
  Lay out en structuur zoals kleurstellingen , foto’s en het esthetisch aangezicht van alle pagina’s en dit alles in de ruimste zin des woord betreffende de website zoals deze draait in het heden of gedraaid heeft in het verleden zijn te beschouwen als intellectueel eigendom en rust copyright op in eigendom van My-Wine-Online.
  Niets van de site mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.
  Dit alles met een direct opeisbare boete a 10000 NAF per item.
 12. Toepasselijk recht
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen My-Wine-Online en haar klanten is Curacaos recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Curacao.
 13. Klachten
  De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij My-Wine-Online te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij My-Wine-Online te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

My-Wine-Online
Zeelandia 7 nr. 24
Willemstad
Curacao
info@my-wine-online.com
www.my-wine-online.com
+5999-5652090
CRIB nr: 102537914
KvK nummer: 151564 (0)